Energiproduktion

Förbränning av biobränslen sker i speciellt utformade ugnar. De heta rökgaserna som frigörs vid förbränningen cirkuleras genom pannor för produktion av ånga eller hetvatten. Rökgaserna leds därefter genom reningsutrustning där stoft och i förekommande fall andra ämnen skiljs ut. Den renade rökgasen, som vid förbränning av trädbränslen huvudsakligen består av vattenånga, frigörs till atmosfären genom skorstenen. Energiproduktion mäts som ånga, värmeenergi eller elenergi.

Elgenerering

Det i särklass det mest energikrävande området. Effektiviteten inom kraftgenerering varierar stort utifrån vilken energikälla och teknik som används. I traditionella kraftverk blir endast cirka 35 procent av det använda bränslet omvandlat till elektricitet. Omvandlingsförlusterna är ofta höga men det är inte allt: I genomsnitt förbrukar kraftanläggningarna själva 5 procent av den elektricitet de genererar. Betydande effektivitetsvinster kan uppnås genom att optimera drift och stödsystem med hjälp av moderna styrsystem och energieffektiv utrustning.

Energidistribution

Värme distribueras normalt via värmeväxlare till fjärrvärmenät och förbrukare. Ånga leds i vissa fall via en turbin för elproduktion, el vilken därefter distribueras via det vanliga elnätet, eller direkt i ångform eller via en värmeväxlare som värmeenergi till industrier. Energidistribution mäts som ånga, värmeenergi eller elenergi ofta uttryckt i kg ånga, Joule eller Wattimmar (Wh).

Restprodukter

Den restprodukt som återstår efter energiproduktion baserad på fasta bränslen är aska. När rena biobränslen utnyttjas kan denna aska ofta återföras till naturen. Vid förbränning av förorenade biobränslen som t ex returträ så måste askan transporteras till speciella deponier som specialicerat sig på omhändertagande av farligt restavfall. Restprodukten vägs och transporteras till sin slutdestination.